Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

26/03/2020 - 05:03

 - Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải ra sức bồi đắp niềm tin, cổ vũ, động viên toàn dân và toàn quân đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

A A

Với quan điểm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Kế hoạch số 106 ngày 11-3-2020 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 103 ngày 17-3-2020 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt, gồm: đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đợt 2, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đợt 3, sau khi bế mạc đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trọng tâm trong công tác tuyên truyền là phải nêu bật cho được truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo của Đảng trong hơn 90 năm qua, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020...

Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Về tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh hướng về Đảng, về Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là mong muốn của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội XI Đảng bộ tỉnh…

Là một trong những đơn vị được Đảng bộ TP. Long Xuyên chọn tổ chức đại hội điểm của địa phương bầu trực tiếp bí thư ngay tại đại hội, Đảng bộ phường Mỹ Bình đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tiểu ban phục vụ đại hội; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các tiểu ban đảm bảo thực hiện theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường, thành phố về công tác chuẩn bị và hướng về Đại hội Đảng bộ phường để nhân dân theo dõi và biết được sự kiện chính trị quan trọng này của địa phương. Trên các tuyến đường chính của phường công tác tuyên truyền cổ động trực quan được quan tâm thực hiện như: treo cờ Tổ quốc, cờ nheo, cờ phướng, băng-rôn, khẩu hiệu về đại hội… qua đó, góp phần tạo không khí hân hoan chào mừng đại hội.

Bà Nguyễn Mỹ Dung (ngụ khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình) cho biết: “Qua hệ thống loa phát thanh của phường, tôi biết mấy ngày nay, Đảng bộ phường Mỹ Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ phường. Đây là sự kiện quan trọng của Đảng bộ và nhân dân phường Mỹ Bình”.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thức, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã, đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; về những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới trong mọi tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

THU THẢO