Hoàn thành dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao

23/10/2019 - 09:27

 - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Chợ Mới cho biết: đến nay, dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao đã thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả theo các mục tiêu và tiêu chí đề ra.

A A

Nam Vàm Nao là dự án kiểm soát lũ chủ động được triển khai từ năm 2009 gồm 4 phân vùng, với 76 tiểu vùng “theo hướng mở” được chia thành nhiều hợp phần. Dự án hoàn thành mang lại hiệu quả lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Chợ Mới; góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao đời sống nhân dân.

HẠNH CHÂU