Huy động mọi nguồn lực đưa Thoại Sơn phát triển nhanh, bền vững

06/08/2020 - 06:18

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, Thoại Sơn (An Giang) đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Đặc biệt là những điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), vận động quần chúng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

A A

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện nhiều chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của địa phương. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Áp dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, hướng vào chuỗi giá trị đến đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KTXH, xây dựng nông thôn mới (NTM), chăm lo đời sống người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác vận động quần chúng tiếp tục phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Toàn huyện có 440 đơn vị, tổ chức, cá nhân điển hình đăng ký và thực hiện 128 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh” với tổng kinh phí ước trên 280 tỷ đồng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

Tiêu biểu các mô hình như: huy động nhân dân ủng hộ phong trào xây dựng NTM gần 42 tỷ đồng; mô hình vận động quỹ Vì người nghèo đã vận động tiền và hiện vật hơn 96 tỷ đồng, hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền và hiện vật xây dựng được 47 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.

Đó còn là mô hình xóa cầu ván trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Qua đó đã xây dựng được 122 cây cầu, với tổng số vốn trên 59 tỷ đồng (ngân sách huyện 18 tỷ đồng; nhân dân 20,6 tỷ đồng, vốn khác 20,4 tỷ đồng), tạo sự thuận lợi và an toàn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cải thiện bộ mặt nông thôn, tạo được sự tín nhiệm và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Hay mô hình xây dựng phát triển hệ thống quỹ Khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện Thoại Sơn (triển khai ngày 18-5-2019). Qua 1 năm nỗ lực phấn đấu, đi đôi với việc huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài huyện kết hợp nguồn lực cả hệ thống chính trị, hệ thống 21 quỹ Khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện được định hình và đi vào hoạt động. Tính đến ngày 19-5-2020, tổng nguồn quỹ toàn hệ thống đã vượt chỉ tiêu và đạt trên 19 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện đã có 41/67 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 61,2%, gồm: mầm non 10/17 đơn vị; tiểu học 15/30 đơn vị; THCS 13/16 đơn vị; THPT 3/4 đơn vị. Dự kiến đến cuối năm 2020, đề nghị tỉnh công nhận thêm 9 đơn vị, nâng toàn huyện có 50/67 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 74,63%, vượt 32 trường, tức tăng 2,7 lần so nghị quyết đề ra đầu nhiệm kỳ và tăng gấp 10 lần so nhiệm kỳ trước.

Cùng với kết quả tích cực trong công tác khuyến học - khuyến tài (21 quỹ Khuyến học - khuyến tài), việc hoàn thành xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia vượt nghị quyết giúp quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo từ mầm non đến phổ thông cơ bản được hoàn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức đạt được nhiều kết quả, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ được chú trọng, đảm bảo tính kế thừa. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực.

Cùng với đó, công tác kết nạp đảng viên được chú trọng về chất lượng, đảm bảo về số lượng, các cấp ủy Đảng quan tâm phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua đã phát triển mới 696 đảng viên, tăng 16% so nghị quyết. Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đi vào chiều sâu, tỷ lệ chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tăng và giảm dần cơ sở yếu kém.

Với quyết tâm “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng phát triển; hướng đến xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025”, Đảng bộ huyện Thoại Sơn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, tiếp tục đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững để xứng đáng với các danh hiệu đã đạt “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” và nay là “Huyện NTM”.

PHƯƠNG LAN