Kinh nghiệm công tác cán bộ ở Long Xuyên

03/09/2020 - 06:31

 - Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (An Giang) đã chỉ đạo các cấp trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện. Từ đó, công tác cán bộ ở địa phương từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

A A

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên, nhờ làm tốt công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở ngày càng được nâng lên; hiệu quả công việc ngày càng cao; đội ngũ cấp lãnh đạo cơ quan, đơn vị của thành phố và cán bộ chủ chốt ở cơ sở cơ bản đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm sau quá trình công tác đã phát huy tác dụng, tạo được sự tín nhiệm trong tổ chức và ngoài nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành theo đúng các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy trình, bảo đảm mở rộng dân chủ; gắn công tác quy hoạch với các khâu khác trong công tác cán bộ. Quy hoạch đảm bảo có số lượng từ 1,5 - 2 lần so cấp ủy đương nhiệm, có cơ cấu hợp lý, chú trọng nâng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ; chất lượng công tác cán bộ được nâng lên.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Thành ủy quan tâm đúng mức. Từ năm 2015 đến nay, địa phương cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị 29 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 291 đồng chí, sơ cấp lý luận chính trị 311 đồng chí, đào tạo sau đại học 69 đồng chí, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng 14.764 lượt cán bộ, bồi dưỡng về quản lý nhà nước 364 lượt. Không chỉ vậy, Thành ủy còn phối hợp các cơ sở đào tạo tổ chức riêng 1 lớp trung cấp lý luận - hành chính, mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 1 lớp bồi dưỡng chuyên viên chính.

Nhờ vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị so với quy định. Cấp cơ sở có trình độ đại học 78,51%; thạc sĩ 16,71%; trung cấp chính trị 57,55%; cao cấp, cử nhân chiếm 38,72%. Cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, phường có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 81,4%; cao cấp lý luận chính trị 24%; trung cấp 69,7%. Cán bộ không chuyên trách có trình độ cao đẳng, đại học 29,4%; cao cấp chính trị 0,53%; trung cấp chính trị 38,1%; sơ cấp 23,8%. Trưởng khóm, ấp có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 90,63%; trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên đạt 100%. Phó Trưởng khóm, ấp được đào tạo về chuyên môn có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 59,9%; trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên 98%.

TP. Long Xuyên đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); là địa phương tiên phong của tỉnh An Giang thực hiện mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 7 đề án, 4 kế hoạch để sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đó là thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND 13 phường, xã; thành lập Văn phòng cấp ủy, HĐND và UBND, Văn phòng khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố và phường, xã; nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo thuộc cơ quan Đảng, nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp thành phố và thực hiện kiêm nhiệm các chức danh cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã; rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo; triển khai thực hiện việc tự chủ về tài chính đối với 4 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm từ 67 tổ chức cơ sở Đảng xuống còn 51…

“Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, TP. Long Xuyên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý bảo đảm quy định. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ được cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan. Đây cũng là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay” - Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây thông tin.

Nhiệm kỳ 2015-2020, địa phương quy hoạch 83 lượt cán bộ cấp thành phố, 927 lượt cán bộ cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch 83 lượt cán bộ cấp thành phố, 1.166 lượt cán bộ cấp cơ sở. Từ kết quả quy hoạch hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy căn cứ kết quả đánh giá cán bộ để đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không đủ điều kiện, bổ sung cán bộ có triển vọng phát triển để tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, bố trí theo quy hoạch.

GIA KHÁNH