Kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Châu Đốc (khóa XI)

19/12/2018 - 22:53

 - Ngày 19-12, HĐND TP. Châu Đốc đã tổ chức kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố năm 2018; xây dựng nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

A A

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN; tình hình thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện thu phí tham quan Khu di tích Núi Sam; các chủ trương, kế hoạch thực hiện chuyên đề về nâng cao năng lực xây dựng đô thị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019...

THANH TIẾN