Mặt trận Tổ quốc huyện Thoại Sơn nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp

03/05/2021 - 05:41

 - Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tạo mối quan hệ chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các bên tham gia phối hợp thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, phù hợp với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, hợp tác, tuân thủ theo quy định của pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

A A

Cụ thể, trong phối hợp tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thực hiện đạt hiệu quả trong việc thường xuyên tuyên truyền, vận động để tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo… thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri nhằm tạo mọi điều kiện để người dân phát huy nguồn lực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. UBMTTQ các cấp trong huyện đã thực hiện tốt công tác củng cố và phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động bám sát tình hình, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

UBMTTQVN huyện Thoại Sơn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, từ thiện nhân đạo góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Thoại Sơn tăng trưởng khá và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ theo hướng hiện đại.

UBMTTQVN huyện Thoại Sơn luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào đời sống

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã phối hợp tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ. Thể hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQVN các cấp trong huyện tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn huyện.

Tại các kỳ họp HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện được trình bày thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như nêu những vấn đề bức xúc của nhân dân. Theo đó, việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp do UBMTTQVN các cấp chủ trì và phối hợp UBND cấp xã tổ chức tiếp xúc cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức được 136 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, có 6.829 cử tri tham gia đóng góp 1.469 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến cấp huyện.

Đối với những quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện đã thỏa đáng và có hiệu lực pháp luật, sau khi xem xét, nghiên cứu không vi phạm pháp luật, không gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức đối thoại để động viên, giải thích, thuyết phục các bên đương sự nghiêm chỉnh thi hành quyết định.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề khác có liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm là công việc mà Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thoại Sơn đã và đang thực hiện tốt, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND với UBMTTQVN huyện.

PHƯƠNG LAN