Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

07/10/2019 - 07:47

 - Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên.

A A

Kịp thời quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy… tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh có 887 tổ chức cơ sở Đảng, đến nay còn 829 tổ chức cơ sở Đảng. Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) và căn cứ chương trình công tác hàng năm của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Theo đó, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy.

Từ khi thực hiện Quy định 132 ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên và ngày càng đi vào thực chất. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đổi mới gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bước đầu khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016, 2017 và 2018, số chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ngày càng nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Cụ thể, 21,33% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 14,27% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12 ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và phát huy hiệu quả thiết thực, nhất là việc duy trì tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng, các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt, kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình, nhất trí. Sau khi kết luận, ban hành nghị quyết, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng.

Đồng thời, quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên… tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng. Kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở Đảng tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên rà soát, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở Đảng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng. Tuyên tuyền, vận động chủ doanh nghiệp trong xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở những nơi có đủ điều kiện. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo đối với tổ chức Đảng chưa mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

THU THẢO