Cấp phép vaccine COVID-19 phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn

Cấp phép vaccine COVID-19 phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn