Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang

20/09/2021 - 18:02

 - Chiều 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 2152/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy), do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Chỉ huy trưởng.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm Phó Chỉ huy trưởng Thường trực; các Phó Chỉ huy trưởng, gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư; Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi; Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cùng 15 thành viên.

Trung tâm Chỉ huy trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, có chức năng giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy tổ chức phân công, điều phối nhiệm vụ cho các thành viên Trung tâm Chỉ huy, các Tiểu ban của Trung tâm Chỉ huy và các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19. Đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm và chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. 

Tổ chức trực chiến 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh thành lập 8 tiểu ban giúp việc trực thuộc Trung tâm Chỉ huy, gồm: Tiểu ban Điều trị; Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội; Tiểu ban Cách ly; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Tài chính và hậu cần; Tiểu ban An sinh xã hội; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa, Tiểu ban Vaccine COVID-19.

HẠNH CHÂU