Thoại Sơn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

29/03/2023 - 07:26

 - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thời gian qua, Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

A A

Từ nhận thức…

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung và hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú, như: Cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện...

“Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc xây dựng kế hoạch học tập đến phối hợp UBND huyện và các ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao. Hình thức học tập, quán triệt được triển khai (trực tiếp, trực tuyến) từ huyện đến các xã, thị trấn. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt tỷ lệ cao, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn Huỳnh Công Trường cho biết.

Biểu dương, khen thưởng, nêu gương điển hình tiên tiến

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; trọng tâm là các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tỷ lệ tham gia học tập đạt 99,6% so tổng số đảng viên. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn đã viết 156 bài đăng trên tập san thông tin công tác tư tưởng huyện; phát hành 5.040 quyển tập san thông tin tư tưởng của tỉnh; cung cấp 290 quyển sổ tay công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến các chi, Đảng bộ cơ sở dùng cho sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời, tổ chức 211 cuộc triển khai chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, với 4.416 lượt đảng viên học tập, đạt tỷ lệ 98,1%. Mở 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho 1.568 lượt học viên tham dự, đạt 176,9% kế hoạch.

…đến hành động

“Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện ban hành kế hoạch hoạt động trong năm, tham mưu tổ chức chu đáo, hiệu quả các kỳ họp giao ban định kỳ.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình, đấu tranh, định hướng dư luận, kết hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái được tiến hành thường xuyên” - ông Trường thông tin thêm.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác được triển khai, nhân rộng.

Điển hình như mô hình xây dựng các kênh thông tin phản tuyên truyền trên mạng xã hội của Công an huyện Thoại Sơn: “Chuyển động Thoại Sơn 247”, “Bảo vệ chân lý”, “Tiếng nói yêu nước”. Theo đó, các kênh thông tin đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; đồng thời phản tuyên truyền trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.

Một trong những mô hình phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là diễn đàn “Lắng nghe dân nói”. Với mong muốn gần dân, sát dân, trên tinh thần “Tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe hiệu quả, không hình thức”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại 17 xã, thị trấn, có tổng số 1.225 người dân tham dự, với 118 lượt ý kiến, trên tất cả các lĩnh vực.

Các buổi gặp gỡ, tiếp xúc nhân dân, diễn đàn đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. “Sự đồng tình, ủng hộ, cũng như tham gia của đông đảo nhân dân qua các diễn đàn “Lắng nghe dân nói” từ huyện đến các xã, thị trấn tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, thể hiện vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ, đảng viên” - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đánh giá.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG LAN

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu