Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc: Mô hình mới tinh giản tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

24/03/2020 - 05:50

 - UBND TP. Châu Đốc (An Giang) vừa công bố Quyết định 142 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh (VH-TT&TT) TP. Châu Đốc trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh vào Trung tâm VH-TT thành phố. Việc sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh thành 1 đơn vị duy nhất là cần thiết và phù hợp với yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

A A

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc

Do đặc thù là các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh TP. Châu Đốc chủ yếu thực hiện theo kế hoạch, chương trình thông qua sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

Do chức năng của 2 đơn vị này tương đồng, để tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu về sự nghiệp tuyên truyền, quảng bá, văn hóa, việc sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh thành phố thành 1 đơn vị duy nhất là cần thiết, phù hợp với các nghị quyết của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nhất là Đề án số 05 ngày 12-9-2018 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Trung tâm VH-TT&TT TP. Châu Đốc thuộc UBND TP. Châu Đốc, có 4 tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Hành chính - Tổng hợp; Truyền thanh; Văn hóa - Văn nghệ; Thể dục - Thể thao. Sau khi được sáp nhập, trung tâm thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao.

Đây là cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng thời, tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao, truyền thanh nhằm nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, đây là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản tổ chức, bộ máy. Việc sáp nhập này giúp nâng cao tính hiệu quả của công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu về công tác tuyên truyền, quảng bá, văn hóa; tận dụng hiệu quả hơn hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có; phát huy năng lực đội ngũ viên chức, nhân viên; hướng hoạt động văn hóa - tuyên truyền vào những nội dung mang tính ổn định, thiết thực, góp phần giảm bớt đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi ngân sách. Việc hợp nhất 2 đơn vị Đài Truyền thanh, Trung tâm VH-TT thành phố thể hiện tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt các quy định của Đảng, nhà nước vào thực tiễn địa phương.

Theo Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT TP. Châu Đốc Nguyễn Đức Linh, thời gian đầu mới sáp nhập nên trong quá trình làm việc sẽ ít nhiều gặp khó khăn. Nhưng với sự đồng lòng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trung tâm cùng với sự chỉ đạo đúng hướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, các sở, ngành, đơn vị từng bước sẽ đi vào hoạt động nền nếp.

Mặt khác, việc sáp nhập này giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ rèn luyện cho mình tác phong làm việc chuyên nghiệp, đa năng hơn nhờ kiêm nhiệm nhiều việc; phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Với sự cố gắng và quyết tâm cao, thời gian tới, Trung tâm VH-TT&TT TP. Châu Đốc sẽ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong sự phát triển của thành phố.

THU THẢO