Trường Đại học An Giang: Đào tạo nguồn nhân lực thích ứng công nghệ 4.0

10/02/2019 - 07:00

 - Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ làm hoạt động then chốt, thời gian qua, Trường Đại học An Giang không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc được chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt chuẩn theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo động lực nâng cao chất lượng và ban hành các chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

A A

Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang cho biết: “Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học An Giang là một trong những trường mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học của cả nước, với giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo, trách nhiệm và hội nhập. Nhà trường sẽ đảm bảo chất lượng, thông qua việc thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo, sáng tạo và năng động trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và “5S” nhằm kiến tạo một môi trường giáo dục đại học chuẩn mực, nhân văn”.

Trường Đại học An Giang: Đào tạo nguồn nhân lực thích ứng công nghệ 4.0

Trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục

Năm học 2017-2018, trường đã đổi tên 2 đơn vị đào tạo và 1 đơn vị chức năng, thành lập mới 2 đơn vị (Trung tâm Quản lý dịch vụ, Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm); chia tách Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thành Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Phòng Quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao tính chuyên trách của các phòng, ban, hướng đến quản lý tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng kiến và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học, tăng cường hợp tác quốc tế. Mở thêm 3 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 7 ngành trình độ đại học, 3 ngành đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (Khoa học Cây trồng, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm). Trình độ giảng viên ngày càng được nâng lên, với 47 tiến sĩ, 431 thạc sĩ, 238 kỹ sư/cử nhân đã góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo. Năm học 2017-2018, trường có 2.557 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, 21 ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho phép tuyển sinh và đào tạo, 15 chương trình đào tạo trình độ đại học được thẩm định đạt chất lượng tốt, 34 chương trình đào tạo trình độ đại học đã tổ chức rà soát và điều chỉnh theo định kỳ 2 năm/lần và 3.586 giáo viên mầm non, phổ thông các cấp tỉnh An Giang, Kiên Giang được tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được thực hiện với 17 đề tài cấp trường, 7 đề tài cấp cơ sở, 443 bài báo đăng tạp chí, hội nghị, hội thảo trong nước và 60 bài báo đăng tạp chí, hội thảo, hội nghị khoa học nước ngoài…

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, năm học 2018-2019, trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, cụ thể bằng 9 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường kỷ cương trường học; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức quản lý cấp chiến lược, kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy quản lý các cấp của nhà trường. Cùng với đó là xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế…

Trường Đại học An Giang: Đào tạo nguồn nhân lực thích ứng công nghệ 4.0

Trường Đại học An Giang tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tiếp tục hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh về chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần nhằm đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo cũng như theo yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế. Ứng dụng rộng rãi, mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản trị tiên tiến, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị các nguồn nhân lực về con người, tài chính, cơ sở vật chất, thông tin, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của trường.

Đặc biệt, Trường Đại học An Giang sẽ nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển nhà trường và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ, liên thông chương trình, đồng cấp bằng với các trường đại học được kiểm định của nước ngoài. Đồng thời, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nguồn học liệu, trang thiết bị thực hành thí nghiệm, nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

TRÚC PHA