Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh

03/01/2019 - 07:50

 - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông hiện đại (cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, mạng xã hội…); tuyên truyền miệng thông qua báo cáo viên của cơ quan, đơn vị, cơ sở; thông qua hệ thống thông tin cơ sở. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung phù hợp với từng đối tượng.

A A

Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử, truyền thống cách mạng của tỉnh sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, hăng hái trong thi đua sản xuất.

K.H