Xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030

30/11/2022 - 07:02

 - Thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030”, UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

Với mục tiêu thúc đẩy việc học tập suốt đời để cán bộ, hội viên hội khuyến học và nhân dân tỉnh An Giang phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào và làm việc hiệu quả… Trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang… Qua đó, góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ, hội viên hội khuyến học trên địa bàn tỉnh được quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”. 40% người lớn trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 70% người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số đáp ứng yêu cầu công việc (theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia); trong đó có 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Phấn đấu đến năm 2030 có 60% người lớn trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 90% người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải được đào tạo và có những kỹ năng số đáp ứng yêu cầu công việc (theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia); trong đó có 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Theo đó, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chương trình, triển khai Bộ tiêu chí “Công dân học tập” trong các cơ quan, đơn vị, trường học đến các tổ nhân dân tự quản, lồng ghép khuyến học và các thiết chế cộng đồng trên địa bàn dân cư. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nội dung của chương trình, về bộ tiêu chí “Công dân học tập” đến hội viên hội khuyến học và nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong cộng đồng. Tuyên truyền rộng rãi thông qua hội nghị, hội thảo của ngành giáo dục và đào tạo, hội khuyến học và qua hệ thống Zalo, trang thông tin, bản tin và các website của các sở, ngành và hội khuyến học; qua hệ thống thông tin truyền thông, như: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tổ chức tuyên truyền thông qua sự phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên, các ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội, nhất là các tổ nhân dân tự quản. Phát động phong trào thi đua “Học để thay đổi và thích ứng với công nghệ 4.0”.

Từ đó, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn kết với phong trào xây dựng các mô hình: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thuộc xã/phường/thị trấn quản lý; cộng đồng học tập cấp xã/phường và xây dựng “huyện học tập”.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Phối hợp các ngành liên quan xây dựng và áp dụng phần mềm nhằm số hóa và triển khai thực hiện trên nền tảng công nghệ số việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo... việc thực hiện các Bộ tiêu chí “Công dân học tập” theo các mục tiêu của kế hoạch. Xây dựng trang thông tin điện tử trên cơ sở kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu về tài nguyên thông tin thư viện, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác... giúp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên hội khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Ưu tiên triển khai, phổ biến, tham gia sử dụng các nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để các công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và học tập, đặc biệt là nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs); số hóa tài liệu, giáo trình; ứng dụng nền tảng chia sẻ tài nguyên dạy và học tập theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhân rộng, sơ kết, tổng kết mô hình “Công dân học tập”. Tăng cường kết nối, vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030”. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với hội khuyến học cùng cấp triển khai có hiệu quả chương trình trên địa bàn.

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới