Khai trương trung tâm Mitsubishi hiện đại tại An Giang

Khai trương trung tâm Mitsubishi hiện đại tại An Giang