Khách hàng mắc COVID-19 có được mua bảo hiểm không?

Khách hàng mắc COVID-19 có được mua bảo hiểm không?