Đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

Đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020