Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19