Khánh thành 2 cây cầu Hy vọng tại Châu Phú

Khánh thành 2 cây cầu Hy vọng tại Châu Phú