An Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

09/12/2021 - 05:46

 - Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực, chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

A A

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Theo đó, đảng viên là nhân tố cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức Đảng với các chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”.

Vì thế, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến, thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề để lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến rõ nét góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Mô hình tổ chức cơ sở Đảng được sắp xếp, kiện toàn gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn, hoạt động hiệu quả hơn. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Toàn Đảng bộ tỉnh có 798 tổ chức cơ sở Đảng, 35 Đảng bộ bộ phận, 3.010 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 65.052 đảng viên, tăng 20.561 đảng viên so năm 2010. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy Đảng chuyển biến tích cực và công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng được giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được quan tâm đúng mức. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường với nhiều hình thức, góp phần quan trọng trong việc định hướng kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ở địa phương. Từng bước xây dựng nguồn nhân lực kế thừa đảm bảo về năng lực, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết trong nội bộ được giữ vững, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho rằng, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chủ trương của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương…

Triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, về hoạt động nêu gương; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…

Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn và mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; củng cố, nâng chất đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm…

“Quan tâm, quản lý hiệu quả công tác đảng viên, đảng viên có mạnh thì chi bộ cơ sở mới mạnh, chi bộ cơ sở mạnh thì Đảng bộ cấp huyện mạnh, Đảng bộ cấp huyện mạnh thì Đảng bộ tỉnh mới mạnh, trong sạch, vững mạnh”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

 

THU THẢO