An Giang nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

25/05/2022 - 06:44

 - Kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, tỉnh An Giang đạt 42,202 điểm, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 18 bậc so năm 2020), nằm trong nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình thấp; xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

A A

Cung ứng dịch vụ công tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Chỉ số PAPI năm 2021 được khảo sát toàn quốc, xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng, với quy mô phỏng vấn trực tiếp người dân và chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, với sự tham gia của người dân trong giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, được thực hiện từ bên ngoài khu vực nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 so với Kế hoạch 309KH-UBND của UBND tỉnh (thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2021) có 1 chỉ số nội dung (cung ứng dịch vụ công) đạt và 7 chỉ số nội dung không đạt. An Giang có 2/8 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2020. Đó là: Cung ứng dịch vụ công 7,86 điểm (tăng 0,23 điểm, thuộc nhóm trung bình cao), do Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, Công ty Điện lực An Giang phối hợp sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện. Quản trị điện tử 2,53 điểm (tăng 0,09 điểm, thuộc nhóm thấp nhất), do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Có 6/8 chỉ số nội dung của năm 2021 giảm điểm so với năm 2020, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai trong việc ra quyết định ở địa phương; quản trị môi trường; thủ tục hành chính công; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; trách nhiệm giải trình với người dân (do Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp sở, ban, ngành tỉnh thực hiện).

Để nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022, cần nhiều giải pháp trọng tâm. Theo Sở Nội vụ, các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu, đề ra giải pháp, tổ chức triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh. Sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường nghiên cứu, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, những vấn đề người dân chưa hài lòng, nhằm cải thiện chỉ số nội dung mất điểm, giảm điểm, trong nhóm đạt điểm trung bình thấp và đạt điểm thấp nhất. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát huy chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao và đạt điểm cao nhất.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban điều hành Chỉ số PAPI của tỉnh, cùng sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị phân tích kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh của tỉnh An Giang năm 2021. Trên cơ sở đó, đánh giá sát thực tế ưu điểm, nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm, vấn đề nào người dân chưa hài lòng với chính quyền cơ sở của tỉnh. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, duy trì, phát huy nội dung đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, tỉnh tập trung xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch và hiện đại. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung của Chỉ số PAPI để nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh.

Cùng với đó, nâng cao chỉ số PAPI, từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở. Mục tiêu nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ.

HẠNH CHÂU