Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

27/11/2023 - 15:25

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Công văn 1004-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kết luận 80-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với công tác chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.

Các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng cấp chuẩn bị tốt về nội dung, nhân sự và các điều kiện để tổ chức Đại hội đạt chất lượng, hiệu quả. Trong đó, báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng công tác hội và phong trào thanh niên trên tất cả các mặt, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp hoạt động của hội nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc, quy định; phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Thời gian tiến hành đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 5/2024, cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội.

HẠNH CHÂU