Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

07/10/2021 - 19:59

 - Bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là vấn đề căn cốt, được Đảng ta xác định qua nhiều kỳ đại hội. Đó cũng là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định sâu sắc và rõ nét trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

A A

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”.

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là: “Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Công an An Giang tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đối ngoại của đất nước.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động 07-CTr/TU. Trong đó, có nhiệm vụ về tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, tiếp tục giữ vững và tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng - an ninh; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao. Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo củng cố quốc phòng - an ninh kết hợp phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025. Triển khai các đề án về quân sự, quốc phòng đã được phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phù hợp khả năng phát triển KTXH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh…

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tiềm lực mạnh làm cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá chính xác tình hình, dự báo đúng các tình huống trên tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm. Phát hiện kịp thời âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động đối phó, loại trừ, ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa. Tổ chức giáo dục, huấn luyện và xây dựng lực lượng vũ trang theo định hướng tinh, gọn, mạnh làm cơ sở phát triển tiến lên hiện đại theo lộ trình. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng hiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, tham mưu xử lý đúng đắn, linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung, xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ nói riêng.

Thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa quân sự, công an, bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác đối ngoại với lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn để góp phần xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên tuyến biên giới…

THU THẢO