Bình tĩnh, kiên quyết trước âm mưu chống phá trên không gian mạng

24/12/2021 - 06:00

Bên cạnh những tiện ích vượt bậc mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, các thế lực phản động lợi dụng công nghệ số để thực hiện thủ đoạn tuyên truyền, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta. Kiên quyết trước âm mưu chống phá trên không gian mạng luôn là vấn đề nóng bỏng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công dân luôn hết sức tỉnh táo, chủ động, tích cực để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

A A

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi để phát triển, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch và phản động tăng cường ra sức chống phá Đảng và nhà nước ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, chính trị, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng mạng xã hội để truyền bá quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta. 

Chúng lợi dụng Internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH của nước ta. Chúng lập hàng ngàn trang web, tận dụng truyền thông ở nước ngoài, kênh Facebook, YouTube... để tung thông tin “xấu”, “độc”, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và nhà nước; kích động, xúi giục phần tử cơ hội chống phá Đảng, chế độ ta… Chúng ví von: “Có những việc, 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể thành công”, “1 đài phát thanh cũng có thể bình định xong 1 đất nước”, “1 đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng”… Chúng đưa ra quan điểm, luận điệu lợi dụng vào khó khăn, hạn chế, sơ hở trong đời sống xã hội để đánh đồng “hiện tượng” thành “bản chất” của CNXH, viện dẫn vài cá nhân vi phạm để quy chụp cho toàn thể đội ngũ…

Tỉnh táo, kiên quyết trước âm mưu chống phá trên không gian mạng. (Ảnh: Internet)

Những năm qua, chúng ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ XHCN. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt. Mục tiêu nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

Đảng ta khẳng định, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đạt được trong hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết quả của công cuộc đổi mới, của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN… Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “châm ngòi” kích động của các thế lực thù địch.

Đại hội XIII của Đảng ta đưa ra quan điểm chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cụ thể: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ta yêu cầu: “Thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đặc biệt, Đảng ta đưa ra giải pháp về phát huy vai trò của khoa học - công nghệ hiện đại trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đảng chỉ rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường mạng”. Cùng với đó, đề cao cảnh giác chống lại quan điểm sai trái và tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản tuyên truyền về dư luận xã hội quan tâm và vấn đề phản ánh trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội... Tận dụng tối đa thành tựu của khoa học - công nghệ hiện đại để kịp thời phát hiện, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch trên không gian mạng.

H.H