Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới

05/08/2022 - 10:03

 - Sáng 5/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

A A

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại điểm cầu Trung ương

Trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua, Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so năm 2020. Đồng thời, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

So giai đoạn 2016-2020, chương trình giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và cấp thôn, ấp đạt chuẩn NTM. Để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM các cấp theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với An Giang, đến nay, toàn tỉnh có 68/116 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 58,62%), trong đó có 27 xã NTM nâng cao; 3 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM (huyện Thoại Sơn), hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc).

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 33 xã NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2025 lên 93/116 xã (80,17%); có thêm 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là (huyện Chợ Mới, Châu Thành và TX. Tân Châu), nâng tổng số 6/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (chiếm 54,55%). Trong đó, có 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Thoại Sơn); 40 xã NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu; 60% ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn bộ tiêu chí ấp NTM.

Đến năm 2025, bình quân toàn tỉnh đạt ít nhất 18 tiêu chí/xã; có 100% xã đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao giai đoạn 2010-2021 phải rà soát, củng cố và duy trì theo bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 318/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

NGÔ CHUẨN