Châu Đốc tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

17/11/2020 - 04:44

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa đề ra Chương trình hành động số 02 để tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả cao nhất.

A A

Phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị loại I

 Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, để thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển KTXH. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh”.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 02 nhằm lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 23, ngày 12-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 468, ngày 14-8-2017 của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển TP. Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP. Châu Đốc tiếp tục khẳng định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn… Phát huy tiềm năng, lợi thế về thương mại - dịch vụ - DL gắn với kinh tế biên mậu, thúc đẩy phát triển DL theo hướng bền vững. Đồng thời, huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH; phấn đấu đến năm 2025, xây dựng TP. Châu Đốc trở thành đô thị loại I, tạo nền tảng để phát triển đô thị DL thông minh. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc biểu quyết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển thành phố trong 5 năm 2020-2025

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại. Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố cần nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực triển khai có hiệu quả 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, góp phần thực hiện hoàn thành 15 nhóm chỉ tiêu về phát triển KTXH, xây dựng Đảng, vận động quần chúng.

Đặc biệt, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa các khâu đột phá do nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị DL thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho DL đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo tốt việc triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII một cách thiết thực, hiệu quả. Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập quán triệt nghị quyết và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố phù hợp với từng đối tượng. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình. Chuẩn bị các điều kiện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngày từ đầu năm 2021.

“Một yếu tố quan trọng góp phần triển khai thực hiện nghị quyết, các chương trình, kế hoạch thành công chính là tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của mỗi đồng chí cấp ủy các cấp, lãnh đạo chủ chốt, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực đời sống xã hội”- ông Lâm Quang Thi nhấn mạnh.

THU THẢO