Châu Thành chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

22/11/2019 - 07:37

 - Với phương châm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, Đảng bộ huyện Châu Thành đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành quán triệt, triển khai các văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng quy định.

Các tiểu ban phục vụ đại hội ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp, quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, đánh giá một cách thực chất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua. Từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình tại địa phương.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương, ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành yêu cầu các chi, đảng bộ xác định đúng và đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự được tiến hành song song và thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đối với văn kiện trình đại hội, nội dung văn kiện cần đánh giá đúng, trung thực, toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua. Tập trung phân tích để chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Huyện ủy tập trung rà soát, kiện toàn nhân sự chủ chốt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, chú trọng kiểm tra công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác nhân sự phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhân sự cấp ủy các cấp khóa mới phải đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công việc làm căn cứ. Đồng thời, chú trọng thực hiện cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp đảm bảo 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định. Đến nay, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Huyện ủy Châu Thành đã thống nhất chọn Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm; Đảng bộ xã Vĩnh Bình tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư. Tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm đối với chi, đảng bộ tiến hành vào đầu quý I-2020. Theo kế hoạch, từ tháng 1 đến tháng 3-2020 sẽ tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; từ tháng 4 đến tháng 6-2020 tiến hành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; từ tháng 6 đến tháng 8-2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị, các chi, đảng bộ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự; đồng thời, quan tâm lãnh đạo chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ…

TRUNG HIẾU