Châu Thành tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

13/10/2021 - 05:27

 - Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

A A

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi tình hình buôn bán của các tiểu thương tại Trung tâm thương mại Cần Đăng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết cho biết, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện tốt việc phân công, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ đối với một số địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp theo yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội các cấp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá và 5 đề án trọng điểm của huyện, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, bảo đảm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, khách quan, sát với thực tế. Công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng. Đồng thời, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy Đảng thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, ứng xử có văn hóa trong phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát động toàn Đảng bộ thực hiện “5 xây, 5 chống” công khai tại trụ sở nơi làm việc để nhân dân giám sát. UBND huyện phát động thực hiện phương châm “6 biết” (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết trả đúng kết quả, biết xin lỗi) gắn với thực hiện phương châm “một cửa, trách nhiệm, thân thiện”.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ xã, thị trấn được phân công dự sinh hoạt chi bộ ấp trực thuộc, nhằm theo dõi, hướng dẫn, cung cấp cho chi bộ thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước. Qua tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm; phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, báo cáo cấp ủy Đảng những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Từ đó, có giải pháp lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh, thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức hiệu quả, nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai đồng bộ việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết, 3 khâu đột phá và 5 đề án trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

 Bên cạnh đó, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực… góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU