Chợ Mới chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

04/09/2019 - 08:00

 - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy ngày 2-8-2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng mục tiêu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Chợ Mới chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về Đại hội Đảng bộ các cấp

Để Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra an toàn, chu đáo, thiết thực, trên cơ sở Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt đến các cấp ủy Đảng trực thuộc. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn các đơn vị đại hội điểm, quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Hiện nay, các tiểu ban đang khẩn trương thực hiện các công việc theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu.

Từ nay đến cuối năm 2019 sẽ hoàn tất các bước, các nội dung như: dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm cấp ủy, phương án nhân sự… Theo kế hoạch, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở bắt đầu tháng 1-2020; Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở từ tháng 4 đến tháng 6-2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới từ tháng 6 đến tháng 8-2020. Đại hội điểm rút kinh nghiệm đối với Chi, Đảng bộ tiến hành vào đầu quý I-2020: đối với Đảng ủy xã, thị trấn chọn Đảng ủy xã Long Điền A; đối với Đảng ủy ngành, chọn Trung tâm Y tế huyện; đối với Chi bộ ngành, chọn Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy chọn Đảng ủy thị trấn Mỹ Luông.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Chuẩn bị đại hội có rất nhiều việc phải làm, trong các nhiệm vụ quan trọng đó là chuẩn bị văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành. Đảng bộ Chợ Mới xác định yêu cầu của đại hội lần này là việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự phải được tiến hành song song, không được xem nhẹ mặt nào. Văn kiện đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự sáng tạo, tầm nhìn và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân của huyện trước một nhiệm kỳ mới. Vì vậy, yêu cầu của văn kiện là phải đánh giá đúng, kỹ, rõ, trung thực, khách quan, toàn diện, nói thẳng, nói thật, không né tránh, mạnh dạn mổ xẻ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học thực tiễn có giá trị sâu sắc trong lãnh chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện. Yêu cầu phải tôn trọng quy luật khách quan, làm tốt công tác dự báo trước mắt và lâu dài để có giải pháp vượt qua thách thức, mở hướng đi lên cho huyện nhà”.

Chính vì thế, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Chợ Mới sẽ là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nêu bật sự sáng tạo, những đột phá, điểm nhấn, ý tưởng mới. Đồng thời, kế thừa những truyền thống, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ “lãnh đạo huyện với phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”. Củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nói lên tầm nhìn và khát vọng đưa huyện không ngừng phát triển, chính là để chăm lo tốt đời sống của nhân dân. “Đây còn là thể hiện năng lực, sức chiến đấu của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Căn cứ tình hình thực tế, chúng tôi sẽ chọn cách lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện một cách phù hợp, trân trọng tiếp thu những ý kiến sát đáng, nhằm đón nhận được nhiều ý kiến góp ý chất lượng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân”-đồng chí Nguyễn Thanh Phong khẳng định.

Về công tác nhân sự, Đảng bộ huyện Chợ Mới yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Do đó, công tác nhân sự phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải được rà soát cụ thể từng bước, từng việc chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Tinh thần chung chọn nhân sự cấp ủy các cấp lần này là lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công việc làm căn cứ để đánh giá, sàng lọc cán bộ. Quán triệt quan điểm cán bộ là gốc của mọi công việc, coi công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, coi trọng cả đức lẫn tài, lấy đức độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân làm gốc. Kiên quyết thực hiện Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp có cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi theo quy định. Qua đó, chuẩn bị tốt cho đội ngũ cán bộ của huyện đủ sức đảm đương công việc cho cả trước mắt và lâu dài. Cùng với quan tâm công tác tư tưởng và chế độ chính sách đối với những đồng chí nghỉ hưu và những đồng chí không đủ tuổi tái cử”.

Cùng với tập trung chuẩn bị đại hội là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ Chợ Mới quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ, góp phần tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU