Đảng bộ TP. Châu Đốc: Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

17/09/2020 - 06:52

 - Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc đã khẩn trương ban hành nghị quyết, chương trình hành động, với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

A A

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 15 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2025, Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII đã xác định quan điểm phát triển của thành phố trong 5 năm tới là “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, mục tiêu phát triển; quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; công tác dân vận là nhiệm vụ của toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, gắn kết chặt chẽ với quốc phòng - an ninh; đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thành phố”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh”.

Đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trên, gồm: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa.

Phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các lĩnh vực, Chi, Đảng bộ trực thuộc để lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, các Chi, Đảng bộ trực thuộc nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ TP. Châu Đốc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội, chương trình hành động tới các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố để nắm rõ, hiểu sâu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhanh chóng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo; bố trí cán bộ, công chức phù hợp quy hoạch, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt… Ngay sau đại hội, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để triển khai nhanh các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; tiếp tục thực hiện đề án văn minh thương mại, phát triển dịch vụ - du lịch; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

Trên cơ sở những nội dung đã được cụ thể hóa đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

THU THẢO