Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo

09/01/2020 - 19:20

 - An Giang là tỉnh không có biển, đảo nhưng những năm qua, cán bộ và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, dõi theo và có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam.

A A

Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, năm 2017, Tỉnh ủy An Giang đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân. Hàng năm, Tỉnh ủy phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm đầu mối chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân xây dựng kế hoạch, phân công các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn. Từ đó, đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ công tác tuyên truyền biển, đảo của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình biển, đảo trong cộng đồng, xã hội. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến địa phương thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền biển, đảo. Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

An Giang tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo

Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông… Song song đó, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh với các đơn vị hải quân, biên phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, Trường Sa (Khánh Hòa).

“Thông qua công tác tuyên truyền góp phần củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo”- đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ công tác tuyên truyền biển, đảo với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo gắn với công tác giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền với phương châm “tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời”, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tập trung phối hợp tuyên truyền theo hướng toàn diện, sâu, rộng, lấy tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí làm trọng tâm, kết hợp với các hoạt động thực tiễn, giao lưu, kết nghĩa làm trọng điểm, qua đó tạo điểm nhấn, sức lan tỏa và truyền lửa yêu thương rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội; chú trọng các tin, bài, phóng sự đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch, tổ chức phản động xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam… Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

THU THẢO