HĐND huyện Châu Thành nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử

14/05/2021 - 04:47

 - Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống. Qua đó, không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

A A

Biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Trần Kim Huối cho biết, hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra, nhận được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của cử tri địa phương. Nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 15 kỳ họp HĐND, gồm: 11 kỳ họp lệ và 4 kỳ họp chuyên đề. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp đạt hiệu quả, Thường trực HĐND tổ chức họp liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm thống nhất chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Công tác chuẩn bị và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới về chương trình, thời gian phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, phát huy được tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể trong thảo luận, phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Các nghị quyết của HĐND kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nội dung nghị quyết bám sát tình hình thực tế ở địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển KTXH và nâng cao đời sống nhân dân. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã thông qua 73 nghị quyết, tập trung vào các nội dung về kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công, dự toán và phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách, điều chỉnh ngân sách, kiện toàn nhân sự của HĐND và UBND huyện. Việc ban hành Nghị quyết HĐND luôn đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao.

Sau khi nghị quyết của HĐND được ban hành, UBND huyện cụ thể hóa bằng các quyết định triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả, mục tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, thúc đẩy KTXH của địa phương ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập, mức sống, mức hưởng thụ của người dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác khảo sát, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức giám sát, qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết HĐND. Tại các kỳ họp, việc giám sát được thể hiện ở việc tập trung xem xét và cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, xem xét việc trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND và các ngành chuyên môn có liên quan. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được chủ tọa gợi ý đặt câu hỏi ngắn gọn, trọng tâm và yêu cầu các ngành trả lời đảm bảo súc tích, ngắn gọn, trong đó phải nêu rõ thời gian thực hiện và hoàn thành, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND và 2 ban HĐND đã tổ chức 30 cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bức xúc mang tính cấp thiết được cử tri quan tâm, phản ánh tại các đợt tiếp xúc cử tri, với các hình thức giám sát trực tiếp tại các đơn vị chọn giám sát và giám sát gián tiếp qua văn bản. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và tạo được niềm tin của cử tri địa phương. Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện được 218 cuộc, có 12.872 lượt người tham dự.

Qua đó, có 483 ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri liên quan đến quản lý, điều hành của UBND huyện trên các lĩnh vực KTXH, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, như: điện - nước, giao thông, sạt lở, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp, an ninh trật tự, chất lượng xây dựng cơ bản, các chính sách hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch bệnh COVID-19...

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Châu Thành nỗ lực làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với HĐND. Trong đó, bố trí cán bộ có năng lực, tiêu chuẩn và các điều kiện hoạt động cho HĐND. Đồng thời, định hướng phát biểu thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Phiên thảo luận, chất vấn đúng trọng tâm, nội dung chương trình và thời gian quy định để hiệu quả mang lại cao hơn.

Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện Châu Thành dành thời gian đầu tư nghiên cứu luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước để quyết định đúng các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Bên cạnh đó, tổ chức giám sát bằng nhiều hình thức, chú trọng về nội dung, sát thực với tình hình thực tiễn. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri; kịp thời xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri…

TRUNG HIẾU