Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

04/12/2023 - 14:14

 - Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc, với hơn 1.441.000 đại biểu tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dự và chủ trì.

Trong chương trình hội nghị buổi sáng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã truyền đạt, quán triệt chuyên đề Nghị quyết 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt, quán triệt chuyên đề Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.       

Buổi chiều, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) cụ thể, thiết thực và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

THU THẢO