Hướng dẫn tinh gọn bộ máy bên trong các cơ quan hành chính

04/09/2018 - 07:48

 - Sở Nội vụ vừa hướng dẫn hoàn chỉnh đề án tinh gọn bộ máy bên trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành tiếp tục hoàn chỉnh đề án tinh gọn bộ máy theo hướng giảm đầu mối bên trong (các phòng, chi cục và tương đương; các phòng thuộc chi cục và tương đương). Về cơ cấu tổ chức bên trong các sở, ban, ngành gồm: văn phòng; thanh tra; phòng chuyên môn, nghiệp vụ; chi cục và các tổ chức tương đương; đơn vị sự nghiệp công lập. Tùy theo tình hình thực tế, không nhất thiết các sở đều có các tổ chức như trên. Tiêu chí thành lập phòng thuộc chi cục và tương đương, khối lượng công việc yêu cầu được bố trí tối thiểu từ 5 biên chế trở lên. Đối với UBND cấp huyện: đơn vị hành chính loại I được thành lập không quá 12 phòng, loại II không quá 11 phòng.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện tổ chức sắp xếp theo hướng sáp nhập phòng nội vụ, phòng lao động-thương binh và xã hội hoặc giữ ổn định. Giải thể phòng y tế, phòng dân tộc cấp huyện; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo từ phòng nội vụ, công tác dân tộc và công tác y tế về văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

H.C