Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với 3 hộ dân

02/09/2019 - 07:40

 - UBND tỉnh vừa thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Trần Quốc Thắng, hộ bà Huỳnh Thị Thiểu và hộ ông Mã Vinh Hưng (cùng ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú).

A A

Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với 3 hộ dân

Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với 3 hộ dân

Đối với vụ việc của ông Trần Quốc Thắng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17-9-2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTCP thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, rà soát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài tại tỉnh An Giang, trong đó có trường hợp của ông Trần Quốc Thắng. Ông Thắng khiếu nại Quyết định số 1678/QĐ.UB.KN ngày 21-9-2001của UBND tỉnh, xin được tái định cư tại chỗ. Ngày 31-8-2015, Thanh tra Chính phủ kết luận: tại Thông báo số 126/TB-UBND ngày 24-8-2006 của UBND tỉnh nêu: khiếu nại của ông Thắng xin được tái định cư tại chỗ, UBND tỉnh đồng ý theo sự sắp xếp của UBND huyện, nếu được sự đồng tình của dân nên giải quyết cho các hộ ở lại tại chỗ.

Kết luận trên, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 8323/VPCP-V.I ngày 13-10-2015 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 8-11-2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận giải quyết: UBND tỉnh đồng ý bán cho hộ ông Thắng 1 nền nhà (tại vị trí khu đất cũ) theo giá khởi điểm là 7,9 triệu đồng/m2, diện tích 58,5m2/nền, thành tiền 462.150.000 đồng/nền; không tính hệ số k đối với nền góc bán cho ông Thắng với điều kiện ông Thắng chấm dứt khiếu nại. Ngày 26-9-2018, ông Thắng làm đơn cam kết chấm dứt khiếu nại có liên quan đến Dự án khu Nam Cái Dầu và đã hoàn thành thủ tục mua nền tại vị trí đất cũ.

Khiếu nại của ông Thắng đã được UBND tỉnh giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách có lợi nhất cho người khiếu nại để giải quyết có lý, có tình; gia đình ông đã cam kết chấm dứt khiếu nại.

Đối với vụ việc của hộ bà Huỳnh Thị Thiểu

Bà Thiểu (do con là bà Lương Thị Diễm đại diện) khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1849/QĐ.UB.KN ngày 21-9-2001 của UBND tỉnh về việc xin được tái định cư tại chỗ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17-9-2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTCP thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, rà soát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài tại tỉnh An Giang. Ngày 31-8-2015, Thanh tra Chính phủ kết luận: tại Thông báo số 126/TB-UBND ngày 24-8-2006 của UBND tỉnh nêu: khiếu nại của bà Thiểu, UBND tỉnh đồng ý theo sự sắp xếp của UBND huyện, nếu được sự đồng tình của dân nên giải quyết cho các hộ ở lại tại chỗ.

Kết luận trên, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 8323/VPCP-V.I ngày 13-10-2015 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 8-11-2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận giải quyết: UBND tỉnh đồng ý bán cho hộ bà Thiểu 1 nền nhà (tại vị trí khu đất cũ) theo giá khởi điểm là 7,9 triệu đồng/m2, diện tích 58,5m2/nền, thành tiền 462.150.000 đồng/nền. Bà Diễm đã hoàn thành thủ tục mua nền và giao nền thực địa tại vị trí đất cũ, đồng thời cam kết chấm dứt khiếu nại. Xét thấy, khiếu nại của hộ bà Thiểu đã được UBND tỉnh rà soát, xem xét giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình, vận dụng đồng bộ các chính sách có lợi nhất cho người khiếu nại.

Đối với vụ việc của hộ ông Mã Vinh Hưng

Tương tự trường hợp của 2 hộ trên, hộ ông Hưng cũng đã được UBND tỉnh đồng ý bán cho 1 nền nhà (tại vị trí khu đất cũ) theo giá khởi điểm là 7,9 triệu đồng/m2, diện tích 58,5m2/nền, thành tiền 462.150.000 đồng/nền với điều kiện ông Hưng cam kết chấm dứt khiếu nại. Ngày 3-8-2018, ông Hưng đã hoàn thành thủ tục mua nền và giao nền thực địa tại vị trí đất cũ, diện tích 58,5m2, tại thửa số 292, tờ bản đồ số 39, đường Trần Quang Khải, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. Khiếu nại của ông Hưng đã được UBND tỉnh rà soát, xem xét giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách có lợi nhất cho người khiếu nại để giải quyết có lý, có tình và ông Hưng đã cam kết chấm dứt khiếu nại.

Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Trần Quốc Thắng, hộ ông Mã Vinh Hưng và hộ bà Huỳnh Thị Thiểu.

K.N