Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2020

01/06/2020 - 15:19

 - Sáng 1-6, Ban Thường vụ Thành đoàn Long Xuyên phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2020 cho 75 học viên.

A A

.Các học viên được trang bị những chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Đảng Cộng sản Việt Nam- Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- Trường học XHCN của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, một số phương pháp và kỹ năng cần thiết của người cán bộ Đoàn, Hội …

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Thành đoàn Long Xuyên và học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Tin, ảnh: THANH HÙNG