Ông Phù Văn Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024

30/11/2023 - 19:40

 - Chiều 30/11, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu Ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Ông Phù Văn Tuấn giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cụ thể, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên đã thông qua thông báo về việc Ủy viên thôi tham gia UBMTTQVN TX.Tịnh Biên khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đối với ông Trình Quốc Toàn; bầu 4 Ủy viên UBMTTQVN thị xã gồm các ông: Phù Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dũ, Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Vinh. Đồng thời, bầu ông Phù Văn Tuấn, Ủy viên UBMTTQVN TX. Tịnh Biên, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

THANH TIẾN