Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

21/01/2022 - 04:08

 - Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

A A

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Công tác dân vận có tính chiến lược, là điều kiện quan trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Thu phục được lòng dân, làm cho dân tin, dân theo thì việc khó mấy cũng thành công. Đó là kinh nghiệm của cha ông ta trong lịch sử, được Bác Hồ đúc kết thành quan điểm “Dân vận khéo thì việc khó mấy cũng thành công”.

Trên quan điểm đó, Đảng ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định dân vận là phương thức đặc biệt quan trọng để đạt được mục tiêu đặt ra, là sự nghiệp của toàn dân và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhiều nghị quyết về công tác dân tộc, tôn giáo, nông dân, thanh niên, phụ nữ, công nhân... được ban hành, hướng đến mục tiêu thực hiện tốt hơn công tác dân vận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nội dung và phương thức dân vận ngày càng được đổi mới, bám sát thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc đường lối đại đoàn kết của Đảng và nhà nước, chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng và nhân dân dày công xây dựng, vun đắp. Chúng giở nhiều thủ đoạn tinh vi, gian xảo: Truyền phát bài viết, video clip xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo quan điểm, đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, nhà nước; kích động yếu tố vùng, miền, thành phần tôn giáo, dân tộc; phủ nhận vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội... trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021 cho các cá nhân

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi và vượt qua đại dịch COVID-19. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể thấy, dù còn nhiều khó khăn, nhiều việc phải làm, nhưng các chính sách hướng đến chăm lo cuộc sống của nhân dân đạt được hàng loạt kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; phát huy dân chủ xã hội XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Niềm tin, sự ủng hộ của người dân đối với Đảng, nhà nước được tăng cường; đất nước ổn định, phát triển, ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, các thành phần bất mãn, cơ hội chính trị vẫn không từ thủ đoạn, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh để xuyên tạc, chống phá… Nguy hiểm hơn, chúng mượn danh phản biện, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, để bôi đen, thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế, dẫn dắt khiến nhiều người mơ hồ, mất cảnh giác, dao động, mất niềm tin, thậm chí a dua, phụ họa theo quan điểm sai trái.

Để chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; định hướng và chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, vận dụng đầy đủ quan điểm lấy “xây” để “chống”, đấu tranh phê phán cần đi đôi với thuyết phục, cảm hóa. Ngoài ra, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích “thấy sai dám đấu tranh”, “thấy đúng dám bảo vệ”, không ngừng bồi dưỡng tinh thần tiên phong cách mạng và tính chiến đấu cho đảng viên. Đặc biệt, tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao.

Kiên quyết bảo vệ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động.

KHÁNH MY