Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

21/06/2024 - 06:00

 - Báo chí là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí hiện nay là chủ động tiến công, kiên quyết và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vũ khí sắc bén

99 năm đồng hành với dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đạt được, nhất là sau gần 40 năm đổi mới.

Đồng thời, báo chí phản ánh chân thực thực tiễn sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Báo chí thực sự là tuyến đầu tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội có tính bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội.

Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cơ quan báo chí vào cuộc với tinh thần xung kích, đi đầu. Nhiều cơ quan báo chí lập một nhóm phóng viên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời sự để kịp thời phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Để đấu tranh chống lại những thông tin xấu trên mạng xã hội, nhiều cơ quan báo, tạp chí đã mở các chuyên mục thực hiện các tin, bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Các tin, bài tuyên truyền có nội dung đa dạng, phong phú, nổi bật là các bài phân tích, bình luận, phê phán các thông tin không đúng sự thật, bịa đặt, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Đồng thời, phản bác những lời nói, hành động nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phản bác sự vu cáo về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo; phê phán những quan điểm lệch lạc về phát triển kinh tế, văn hóa - văn nghệ, đạo đức lối sống, những thông tin sai lệch…

Với nhiều cách làm đa dạng, phong phú, các cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN.

Cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước, Báo An Giang đã tích cực đóng góp, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Báo An Giang mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đăng vào thứ sáu hàng tuần trên báo in và báo điện tử, các bài viết do các phóng viên thuộc nhóm chuyên gia 35 thực hiện.

Từ năm 2019 đến nay, Báo An Giang thực hiện hơn 260 bài viết chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và trở thành tài liệu quan trọng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin.

“Phò chính, trừ tà”

Trong giai đoạn hiện nay, để đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong, dẫn đường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cách mạng tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”, không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang đặt ra.

Thực hiện tốt việc chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm đảm bảo nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính Nhân dân, tính chiến đấu”, trong hoạt động báo chí.

Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo. Theo đó, mỗi nhà báo thể hiện rõ trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”. Nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy Đảng trong cơ quan báo chí phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên… thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác tuyên truyền, cần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ “xây” và “chống”. Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng tin, bài khẳng định sự đúng đắn, tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng, cần tăng tính thuyết phục trong các chương trình đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền; huy động sự tham gia thống nhất, hiệp đồng tác chiến của các loại hình báo chí; các “binh chủng” khác, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh việc đấu tranh trực diện với những thông tin xấu độc, báo chí tiếp tục lan tỏa những nhân tố tích cực, mô hình hiệu quả, việc làm tốt, biểu dương người tốt, việc tốt để khơi dậy sức mạnh của Nhân dân, bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Bên cạnh đó, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân, trở thành diễn đàn để Nhân dân tham gia trực tiếp vào các công việc của đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

M.T