Phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

11/03/2019 - 07:59

 - Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Năm 2019, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn chặt với phát triển du lịch bền vững.

A A

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Tăng cường quản lý dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá bức xúc trong xã hội; trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành đề án dạy nghệ thuật Dì Kê trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh; chỉ thị về quản lý các phương tiện cổ động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động của tổ chức giám định văn hóa phẩm và hội đồng thẩm định nghệ thuật, quản lý tốt công tác tổ chức biểu diễn nghệ thuật của các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh nghệ thuật, lưu hành văn hóa phẩm. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. Kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa- văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phạm Thế Triều cho biết, tỉnh đặc biệt chú trọng bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một. Triển khai thực hiện đề án bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. Hoàn chỉnh dự thảo và trình HĐND tỉnh phê duyệt đề án truyền dạy nghệ thuật Dì Kê trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Lập hồ sơ khoa học nghệ thuật Dì Kê, "Nghi lễ vòng đời của người Chăm tỉnh An Giang" trình Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số Khmer và di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử tỉnh An Giang năm 2019; trùng tu, sửa chữa các di tích đình làng, đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật tại Bảo tàng An Giang và chỉnh lý các hiện vật văn hóa Óc Eo khai quật trong giai đoạn 1997-2002.

Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 

Tỉnh quan tâm chú trọng công tác văn hóa vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi trình độ dân trí còn thấp, không có đủ điều kiện, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho người dân. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ như: hội thi, hội diễn, liên hoan với nhiều hình thức và nội dung đổi mới, nâng cao về chất lượng. Đồng thời, tổ chức được nhiều sự kiện, phong trào văn hóa từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân. Hoàn thiện xây dựng thiết chế văn hóa cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Duy trì tổ chức tốt Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần XII - 2019. Tổ chức giao lưu, tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Dì Kê với 2 tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia). Tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ truyền thống của dân tộc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa, mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng... Ngoài ra, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan các nhóm nhạc, họp mặt văn nghệ sĩ thành đạt, tạo sân chơi nghệ thuật phong phú, đa dạng.

 Theo Sở VH-TT&DL, năm 2019, tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Đặc biệt, tổ chức khảo sát điều tra về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tỉnh có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành văn hóa; tổ chức các lớp năng khiếu nghệ thuật trọng điểm đào tạo nhân tài nghệ thuật cho tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động ở các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; mở các lớp truyền dạy nghệ thuật trống Paranưng, nhạc ngũ âm... đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU