Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai thêm nhiệm vụ mới

23/05/2024 - 20:01

Ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 .

Ngày 23/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, ký Quyết định số 69 về việc thay đổi thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026.

Theo đó, ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 thay ông Lê Hải Bình.

Ông Lê Hải Bình, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã được Bộ Chính điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Theo Quyết định số 764 của Thủ tướng, Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (Ủy ban) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, Ủy ban định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng và cấp có thẩm quyền.

Theo ANH VĂN (VTC news)