Chế độ ăn nền thực vật mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Chế độ ăn nền thực vật mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?