Thẩm tra công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV

18/10/2019 - 09:08

 - Đoàn công tác Bộ Xây dựng vừa đến thẩm tra các tiêu chí để công nhận thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới) mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

A A

Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thị trấn Chợ Mới đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị Chợ Mới liên tục đạt mức cao, bình quân 10,04%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, có sự chuyển dịch phù hợp với xu thế chung của toàn tỉnh, tăng tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. GDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 46,8 triệu đồng, năm 2018 tăng lên 58,93 triệu đồng.

HẠNH CHÂU