Thành quả Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là vĩ đại, trường tồn

26/08/2022 - 08:08

Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành lại nền độc lập dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho dân tộc.

A A

Suốt lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, dân tộc Việt Nam đã viết nên trang sử vàng chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Trong những trang sử huy hoàng ấy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam) là dấu mốc vẻ vang, vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Để có thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc ta đã kiên cường chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 15 năm, trải qua các cao trào cách mạng: Cao trào 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh; phong trào dân chủ 1936-1939; phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Cách mạng Tháng Tám 1945 diễn ra, giành thắng lợi, nguyên nhân quan trọng nhất là do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Như những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi… Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Cách mạng Tháng Tám 1945 còn là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với CNXH, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… Tinh thần quật khởi, giá trị to lớn và những bài học quý của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại khơi nguồn sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết tiếp trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN... Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1977; trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 11/1/2007. Đó là các dấu mốc khẳng định sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển, hội nhập ở mức độ toàn cầu của kinh tế Việt Nam.

Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị thế của 1 thành viên có trách nhiệm, gánh vác nhiều trọng trách trong Liên Hiệp Quốc, như: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an; Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế; thành viên Hội đồng chấp hành tổ chức Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế; thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO; thành viên Hội đồng khai thác của Tổ chức Bưu chính thế giới…

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia của Liên Hiệp Quốc thuộc tất cả châu lục, trong đó, 17 đối tác chiến lược (3 đối tác chiến lược toàn diện) và 13 đối tác toàn diện; có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam còn là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều cơ quan quan trọng của Liên…

Công cuộc đổi mới (trong đó phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN) đã thực sự đem lại thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước. Thành công ấy tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao…

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống và cả nước phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Cùng với hiểu rõ giá trị lịch sử, ý nghĩa sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc vận dụng và phát triển những bài học, kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào công cuộc đổi mới đất nước; tạo động lực để vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, phấn đấu vươn lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

HỮU HUYNH

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới