Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở

29/07/2022 - 06:53

 - Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) triển khai sâu rộng và tạo được niềm tin trong nhân dân.

A A

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thoại Sơn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân và các văn bản liên quan được UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng tiếp công dân.

Điển hình, như: Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phối hợp cùng các ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục cho 10.243 trường hợp về hộ tịch và trên 12.800 hồ sơ chứng thực, công tác hòa giải cơ sở đạt trên 87%. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến luôn được các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện. Tổng cộng có 467 mô hình, trong đó đăng ký mới 206, duy trì 261 môi hình (412 mô hình tập thể, với 233 lượt cơ quan đăng ký và 55 mô hình cá nhân, với 53 lượt cá nhân đăng ký).

Nhờ thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, người dân ngày càng nhận thức vai trò làm chủ của mình và có nhiều đóng góp phát triển địa phương

UBMTTQVN huyện Thoại Sơn quan tâm lãnh, chỉ đạo định hướng công tác mặt trận các cấp, tham gia thực hiện dân chủ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Hướng dẫn công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung giám sát, phản biện tập trung vào các vấn đề trọng tâm, như: Giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện Luật Hợp tác xã, giám sát chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, phụ nữ và trẻ em khó khăn do COVID-19, giám sát việc thực hiện các quy định về chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị…

Thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, hệ thống dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham mưu, phối hợp các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện dân chủ trực tiếp, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe dân nói, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo” và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh trên các lĩnh vực… Từ đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của nhà nước ngày càng nâng lên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong việc công khai cho nhân dân biết những chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương. Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã giám sát 17 công trình. Qua giám sát, nhằm góp ý, kiến nghị đơn vị thi công thực hiện đúng theo thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình để sử dụng được bền lâu. Chính việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” được tăng cường. Tiếp tục cải thiện chất lượng, đưa phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi lại khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 46.462 hồ sơ (cấp huyện 15.981 hồ sơ, cấp xã 30.481 hồ sơ) và trả kết quả đạt tỷ lệ 100%; hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 33%, mức độ 4 đạt 61%; có 19.617 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn, thời gian tới, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền theo Đề án 03-ĐA/HU, ngày 25/9/2017 của Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và người lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Gắn việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

PHƯƠNG LAN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu