Thoại Sơn tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

24/05/2024 - 14:26

 - Ngày 24/5, Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2019-2024) thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương.

Các xã, thị trấn kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác quốc phòng, an ninh.

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn khen thưởng 7 tập thể, 32 cá nhân có đóng góp trong công tác thực hiện công tác khu vực phòng thủ giai đoạn 2019 – 2024.

P.L