Thực hiện nghiêm công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

18/01/2021 - 15:52

 - Ngày 18-1, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

A A

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026) được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ thị Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử. 

Theo đó, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Phải bảo đảm tiến độ, trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện công tác bầu cử; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời đến UBND tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và các nội dung quy định pháp luật cơ bản liên quan đến bầu cử, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Cục Thống kê chịu trách nhiệm cung cấp và hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố cung cấp đầy đủ, chính xác, thống nhất về  số liệu dân số đến ngày 31 - 12 - 2020 của từng xã, phường, thị trấn và của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, tuyến biên giới và tại các địa điểm bỏ phiếu.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các phương án kịp thời ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử....

P.V