Thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

05/06/2020 - 07:09

 - Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phối hợp tốt công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Toàn tỉnh đã chi trả trên 65,65% (151.204/230.314 đối tượng), với kinh phí 166,233 tỷ đồng.

A A

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các đối tượng còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu: các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, tuyệt đối không được chi sai đối tượng hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi… Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục làm đầu mối hướng dẫn thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đồng thời phối hợp các sở, ngành, địa phương giải quyết vướng mắc để đảm bảo việc hỗ trợ. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh tiếp tục xem xét vận động xã hội hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, lập danh sách, dự toán kinh phí hỗ trợ các trường hợp còn lại. Tất cả các nhóm đối tượng phải hoàn thành hỗ trợ chậm nhất trong tháng 7-2020.

HỮU HUYNH