Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

20/01/2022 - 13:48

 - Sáng 20-1, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 3 tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng và cán bộ chủ chốt các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các đầu công việc theo Chương trình làm việc của Ban Tổ chức Trung ương năm 2022.

 Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, cụ thể hóa Kế hoạch 33-KH/TU, ngày 10-01-2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Tiếp tục tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng - “Búa liềm vàng” lần thứ II - năm 2022 thiết thực, hiệu quả hơn.

Đồng thời, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt các cấp, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gắn tạo nguồn cán bộ dài hạn cho các nhiệm kỳ tiếp theo; khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, lập kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, có sai phạm theo Quy định 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tham mưu Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 “Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị, phục vụ công tác cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Giữ gìn bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tiếp tục tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và quản lý biên chế theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Bám sát thực tế cơ sở, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo đồng thuận trong nhân dân, nâng cao quyết tâm chính trị cho cấp ủy, đảng viên và người đứng đầu. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã tặng giấy khen cho 3 tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

TRỌNG TÍN