Tri Tôn phổ biến pháp luật cho cán bộ cơ sở

17/04/2024 - 10:59

 - Ngày 17/4, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức tập huấn các văn bản luật đợt I/2024 cho gần 100 lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND, công đoàn, công chức phụ trách tư pháp, địa chính, tiếp công dân của 15 xã, thị trấn.

Các đại biểu dự tập huấn

Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn đã giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024, tập trung vào các nội dung mới mang tính đột phá, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu còn được triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động 19-Ctr/HU, ngày 11/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn về thực hiện nghị quyết này...

N.C